18SC-21Tree-64Mountains-23Sea-26Sea-76Sky-59Mountains-04Trees